© 2017 by Polly Davis Chalfant

Polka dot vase

11"x14"